شماعزیزان میتوانید از طریق ایمیل های زیر با ما درتماس باشید.

ایمیل رسمی سایت : info@mtit.ir

ایمیل مربوط به کارهای ترجمه :mtit.translation@gmail.com

ایمیل های مربوط به سایر خدمات سایت : mtit.type@gmail.com

ایمیل مدیرسایت برای ثبت شکایات: mtit.type@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۸۰۶۶۵۳۹۱————- ۰۹۳۰۰۵۰۹۷۸۸